9 заседания, от които 5 редовни, 3 извънредни и 1 тържествена сесия са проведени от Общински съвет от 1 юли до 31 декември

9 заседания, от които 5 редовни, 3 извънредни и 1 тържествена сесия са проведени от Общински съвет от 1 юли до 31 декември

Започна първото редовно заседание на Общински съвет Благоевград за календарната 2023 година. След приемане на местния парламент, общинските съветници бяха запознати от председателя Радослав Тасков с отчет за дейността на ОбС за вторите шест месеца на 2022 година.

Публикуваме пълния текст:

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и обхваща периода от 01.07.2022 година до 31.12.2022 година. Като орган на местното самоуправление общинският съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината.

Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Той съдържа информация за проведените заседанията на съвета и постоянните комисии, както и за приетите актове от обществено значение. Информацията се предоставя за сведение на общинските съветници от Общински съвет Благоевград, Кмета на общината и общинската администрация, както и на гражданите на Община Благоевград.

За отчетния период, Общински съвет Благоевград е провел 9 заседания, от които 5 редовни, 3 извънредни и 1 тържествена сесия.

Броят на взетите решения от общинския съвет за периода от 01.07.2022 година до 31.12.2022 година е 321.

През отчетния период в деловодството на Общински съвет Благоевград са постъпили за обсъждане общо 321 административни преписки, по-голямата част от които са обсъдени в постоянните комисии и по тях са постановени актове на общинския съвет.

Дневният ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанията на общинския съвет се обявяват на интернет-страницата на Общински съвет Благоевград. В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Решенията се обявяват на електронната страница и на таблото за обявления на Общински съвет Благоевград, като така се спазват изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, за разгласяване на населението на общината на актовете на общинския съвет.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, редовно се провеждат заседания на Председателския съвет, който разработва проектите за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работата на общинския съвет. За отчетния период са проведени 8 заседания.

Постоянните комисии в Общински съвет Благоевград заседават съгласно предварително определен график, оповестен публично на официалната интернет-страница на Община Благоевград, в раздел „Общински съвет“, секция „План на заседания“ и на фейсбук страницата на общинския съвет.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Основната дейност на общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат предложените проекти за решения. Именно обстойното разглеждане на проектите за решения в постоянните комисии води до внасяне в заседание на проекти на решения, по които всички общински съветници имат изградено мнение, за това дали да ги подкрепят, или не.

Общинските съветници са членове и в много смесени комисии, заедно с представители на общинска администрация на Община Благоевград, създадени по силата на наредби, правилници и други, с компетентност в областта на управлението и разпореждането на имоти общинска собственост, рекламно-информационната дейност, преместваеми обекти, жилищно настаняване, стимулиране на раждаемостта, отпускане на еднократна финансова помощ на територията на Община Благоевград.

Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии за отчетния период е 69, съответно по комисии, както следва:

1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти” – 7 заседания;

2. ПК „Икономика, инвестиционно насърчаване и планиране” – 9 заседания;

3. ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ – 7 заседания;

4. ПК „Социална и жилищна политика” – 8 заседания;

5. ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 8 заседания;

6. ПК „ Здравеопазване“ – 6 заседания;

7. ПК „Децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации” – 6 заседания;

8. ПК „Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси” – 7 заседания;

9. ПК „Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство” – 6 заседания;

10. ПК „Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки” – 5 заседания.

През отчетния период Общински съвет Благоевград прие следните по-важни решения:

– Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

– Финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград;

– Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2021-2028 година.

– Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Благоевград за периода 2021-2028 година.

– Актуализиране списъка на средищните училища в Община Благоевград за учебната 2022/2023 година.

– Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2022/2023 година.

– Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2021 година.

– Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата и изменение на Решение № 26/11.12.2015 година на Общински съвет Благоевград.

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред на територията на Община Благоевград

– Изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2022 година.

– Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

– Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

– Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

– Определяне на място за разполагане на паметник на Незнайния македонски четник.

– Изменение на Приложение № 8 и Таблица на базисни наемни цени за Община Благоевград на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

– Кандидатстване по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана по Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

– Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027.

– Поставяне в градска среда на паметника на българските възрожденци, братята Димитър и Константин Миладинови, който се намира в Регионалния исторически музей.

– Учредяване на Еднолично общинско дружество с ограничена отговорност с фирма „БЛАГОЕВГРАД ЕКО ТРАНСПОРТ“;

– Дарение на общински поземлен имот с идентификатор № 04279.614.393 по КК на Благоевград на Неврокопската Света Митрополия за изграждане на православен храм „Св. Великомъченик Мина“ – гр. Благоевград.

– Одобряване на план-сметката за дейностите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

– Наредба за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

– План за действие на Община Благоевград за интегриране на ромите за периода 2023-2025 година.

– Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, продажба на общински имоти, прекратяване на съсобственост.

– Одобряване на устройствени планове и техните изменения на територията на общината или за части от нея по реда на Закона за устройство на територията, урегулиране и застрояване на територии и поземлени имоти в община Благоевград.

Клетва, като общински съветници положиха г-н Николай Бачев, г-жа Наталия Бакалова и г-н Венцислав Хросинков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *