Дневен хороскоп – 12 февруари 2023

Дневен хороскоп – 12 февруари 2023

ОВЕН

Наб­лю­да­ват се тре­во­ги по фи­нан­со­ви въп­ро­си за мно­го Ов­ни. Но денят обе­ща­ва бли­зък ус­пех в то­зи сми­съл. За­ре­де­те се с тър­пе­ние и ста­ра­тел­но из­пъл­ня­вай­те за­да­чи­те си до пъл­но­то им прик­люч­ва­не. Из­бяг­вай­те спо­ро­ве и раз­п­ра­вии, очак­ват ви по-доб­ри дни.

ТЕЛЕЦ

Неделя е из­к­лю­чи­тел­но бла­гоп­ри­я­тен ден за про­веж­да­не на сре­щи и раз­го­во­ри. Ще бъ­де­те за­рад­ва­ни от спе­ци­а­л­но бла­го­раз­по­ло­же­ние на вли­я­тел­на лич­ност. Не е из­к­лю­че­но да има­те по­ве­че ра­бо­та. Ще се спра­ви­те, сти­га са­ми да не по­е­ма­те из­вън­ред­ни ан­га­жи­мен­ти.

БЛИЗНАЦИ

За мно­го Близ­на­ци де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра със се­мей­ни раз­п­ра­вии. Не поз­во­ля­вай­те емо­ци­и­те да взе­мат пре­вес, за­що­то ще про­ва­ли­те не са­мо то­зи ден. Ос­вен то­ва под вли­я­ние на чув­с­т­вата сте в със­то­я­ние да нап­ра­ви­те греш­ки. Ще бъ­де­те дос­та за­е­ти днес, но има­те прек­ра­сен про­фе­си­о­на­лен шанс.

РАК

Неделя е мно­го ус­пеш­на, а не лип­с­ват и вли­я­тел­ни про­тек­ции. Ще от­че­те­те пол­зот­во­рен ден по от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­на­та за­е­тост. Не е из­к­лю­че­но ня­кои Ра­ци да бъ­дат за­рад­ва­ни с не­о­чак­ва­но по­лу­ча­ва­не на па­ри. Вни­ма­вай­те как­ви ус­лу­ги пра­ви­те и да­ли впос­лед­с­т­вие ня­ма да пла­ща­те за тях.

ЛЪВ

Къс­мет­лийс­ка неделя в де­ло­во от­но­ше­ние, но ще ви вър­ви и в лю­бов­та. Мно­зи­на от вас ще се рад­ват на вни­ма­ние и до­ве­рие, на вли­я­тел­но то­ле­ри­ра­не във връз­ка с важ­ни де­ла. Ни­що чуд­но да бъ­де­те при­я­т­но из­не­на­да­ни с па­ри. Доб­ри ре­зул­та­ти ще от­че­те­те и в ра­бо­та­та си, но из­бяг­вай­те раз­п­ра­вии.

ДЕВА

Днес ще нас­тъ­пи важ­на про­мя­на. Ще се изяс­нят ня­кои ин­те­ре­су­ва­щи ви фак­то­ри. Твър­де въз­мож­но е да бъ­де­те при­тес­не­ни по про­фе­си­о­нал­ни въп­ро­си. Уме­е­те да при­ла­га­те най-доб­ра­та так­ти­ка и ще се спра­ви­те с проб­ле­ми­те. Не е из­к­лю­че­но да ви очак­ва мно­го ра­бо­та по фи­нан­со­ви де­ла.

ВЕЗНИ

За вас неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти, кон­так­ти и ко­рес­пон­ден­ция. Ще се спра­ви­те блес­тя­що със за­дъл­же­ни­я­та си, има­те го­лям про­фе­си­о­на­лен шанс за ре­а­ли­за­ция. Дейс­т­ви­тел­но на­рас­т­ват и от­го­вор­нос­ти­те ви, но ще бъ­де­те фи­нан­со­во удов­лет­во­ре­ни.

СКОРПИОН

Из­г­леж­да­те емо­ци­о­нал­но не­у­рав­но­ве­се­ни и ни­що чуд­но ня­кой да се въз­пол­з­ва от със­то­я­ни­е­то ви. Заб­ра­ве­те съ­чув­с­т­ви­е­то и от­ка­же­те, ако ви ис­кат ус­лу­га. Ина­че ще съ­жа­ля­ва­те по-къс­но, ще се по­чув­с­т­ва­те из­ма­ме­ни. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи с при­я­те­ли и за про­фе­си­о­нал­но­то ви раз­ви­тие.

СТРЕЛЕЦ

В мно­го от­но­ше­ния де­нят ще на­ло­жи спеш­ни дейс­т­вия. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви и съ­о­б­ра­зи­тел­ни, вни­ма­вай­те да не пра­ви­те греш­ки. Очер­та­ват се пол­зот­вор­ни сре­щи и раз­го­во­ри. Въз­мож­но е да по­лу­чи­те же­ла­ни про­тек­ции. За ня­кои Стрел­ци – важ­но де­ло­во за­поз­нан­с­т­во.

КОЗИРОГ

Неделя мо­же да се оп­ре­де­ли ка­то пе­че­лив­ша. Шан­сът не е са­мо в ма­те­ри­а­л­но от­но­ше­ние. Има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да уре­ди­те ин­те­ре­су­ва­щи ви де­ла, да по­лу­чи­те вли­я­тел­ни про­тек­ции. Глав­на ро­ля за ус­пе­ха ви имат кон­так­ти­те. Ня­кои от вас ще бъ­дат при­я­т­но из­не­на­да­ни с па­ри.

ВОДОЛЕЙ

Пла­нет­ни­те ас­пек­ти фик­си­рат бла­гот­вор­ни тран­с­фор­ма­ции, ко­и­то сти­му­ли­рат за но­ви пред­п­ри­я­тия, за не­що но­во в лю­бов­та. От­к­ри­ват се и не­о­чак­ва­ни въз­мож­нос­ти за по­лу­ча­ва­не на па­ри днес. Но ако тряб­ва да по­ръ­чи­тел­с­т­ва­те, вни­ма­вай­те. Има ве­ро­я­т­ност по-къс­но да бъ­де­те из­ма­ме­ни.

РИБИ

За го­ля­ма част от Ри­би­те неделя се свър­з­ва с фи­нан­со­ви де­ла. Не се пре­по­ръч­ва да да­ва­те за­е­ми, да ста­ва­те по­ръ­чи­те­ли за па­ри. Вни­ма­вай­те и с вло­же­ни­я­та в пар­т­ньор­с­ки биз­нес. Де­нят е на­то­ва­рен с дос­та за­да­чи, зас­т­ра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки. Об­щу­ва­не­то с близ­ки но­си ра­дост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *