Дневен хороскоп – 15 април 2023

ОВЕН

Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти от съд­руж­ни­ци­те ще се реа­ли­зи­рат… Съ­бо­та за някои е свър­за­на с пос­ре­ща­не на гос­ти, кои­то от­дав­на не са виж­да­ли. Спо­кой­ствие и без­гри­жие за оне­зи, кои­то са в от­пуск. Нас­ла­де­те се мак­си­мал­но на по­чив­ка­та.

ТЕЛЕЦ

Не се съмн­явай­те в спо­соб­нос­ти­те си, гра­фи­кът ви е пре­пъл­нен, но при­тес­не­ния­та ви за нес­прав­яне са неос­но­ва­тел­ни. Раз­гле­дай­те по­тен­циал­ни­те проб­ле­ми и кон­флик­ти и та­ка ще съу­мее­те да ги раз­ре­ши­те. Из­ле­з­те сме­ло и за­щи­те­те мне­ние­то и по­зи­ция­та си, ще зас­лу­жи­те ува­же­ние­то на ко­ле­ги­те си.

БЛИЗНАЦИ

В съ­бо­та Близ­на­ци­те трябва да съоб­раз­яват по­ве­де­ние­то си на об­щес­тве­ни мес­та. Прия­тел­ска ком­па­ния мо­же да се о­ка­же за­тор­моз­ява­ща за вас. Ока­зва­те се в цен­тъ­ра на вни­ма­ние, но то съв­сем не е дру­же­люб­но. За­вистни­ци­те се опи­тват да ви ухапят, сплет­ни­ци­те раз­прос­тран­яват въз­му­ти­тел­ни слу­хо­ве.

РАК

Днеш­ният ден ви хвърля от ед­на страст към дру­га, но­си неп­ред­ви­де­ни об­ра­ти, из­правя ви пред ге­не­рал­ни про­ме­ни и ре­ше­ния в жи­во­та. Ин­туи­тив­но из­би­ра­те пра­вил­на­та по­со­ка, а и към вас се дви­жат точ­ни­те хо­ра. Всич­ко, кое­то за­поч­не­те, ще се раз­вие бляска­во, ще ви до­не­се па­ри и шанс в ка­рие­ра­та, ще под­но­ви до­го­во­ри и лич­ни връз­ки.

ЛЪВ

Днес ва­шият лю­бим чо­век ще ви въз­дей­ства бла­гот­вор­но, ус­по­кои­тел­но. С одо­бре­ние се прие­ма от ва­ши­те ше­фо­ве­ ан­га­жи­ра­нос­тта ви към про­фе­сио­нал­на за­да­ча, коя­то не ви е ре­сор­на, и за тру­да си ще бъ­де­те въз­наг­ра­де­ни повече от добре. Оче­рта­ва се ма­лък кон­фликт с по­ло­вин­ка­та за па­ри, ще си нап­ра­ви пог­ре­шен из­вод от си­туа­ция­та.

ДЕВА

В съ­бо­та ще по­лу­чи­те по­ка­на за сре­ща с чо­век, кой­то ще иг­рае гол­яма роля в биз­не­са ви. Са­мо че до пос­лед­ния мо­мент няма да мо­же­те да ре­ши­те ис­ка­те ли да оти­де­те, или не. Прие­ме­те нап­ра­ве­ни­те пред­ло­же­ния, няма да сбър­ка­те. Ще ха­ре­са­те па­ра­мет­рите и ще си стис­не­те ръ­це­те с но­вия съд­руж­ник.

ВЕЗНИ

Най-слож­ният етап в ра­бо­та­та и взаи­моот­но­ше­ния­та в служ­ба­та е пре­ми­нал. На­пъл­но не уп­равл­ява­те си­туа­ция­та, ед­но­лич­но не се раз­по­реж­да­те с ма­те­риал­ни­те ре­сур­си, но мо­же­те да пла­ни­ра­те по-на­та­тъш­ни­те си дей­ствия и ще има­те нуж­да от чуж­да под­кре­па. Про­фе­сио­нал­ният де­ло­ви ден ще е пол­зот­во­рен са­мо ако има­те ори­ги­нал­ни ид­еи.

СКОРПИОН

Зао­би­кал­ящи­те ви днес хо­ра са пред­раз­по­ло­же­ни към диа­лог. Въз­пол­звай­те се от то­ва, осо­бе­но ако реа­ли­за­ция­та на ва­ши­те но­ви це­ли е не­мис­ли­ма, без раз­шир­ява­не­то на кръ­га от кон­так­ти, рек­лам­ни ак­ции и по­пуля­рнос­т. Не е из­клю­че­но най-ак­тив­ни­те да ви ста­нат ис­кре­ни сът­руд­ни­ци и съ­миш­ле­ни­ци. Заемете се с по-приятни неща, включете се в подготовката за семейната трапеза за празника.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та Стрел­ци­те не трябва да про­па­ган­ди­рат но­ви­те си ид­еи. Не­ка те да от­ле­жат в съз­на­ние­то им. Необ­хо­ди­мо е из­вес­тно вре­ме да съз­реят и да уле­гнат. Пре­тег­ле­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те и чак то­га­ва да взе­ме­те край­но ре­ше­ние. Пре­ка­рай­те то­зи ден та­ка, как­то ви се ис­ка, ру­тин­на ра­бо­та мо­же да пре­диз­ви­ка у вас раз­драз­не­ние. Ще завършите деня си с посрещане на гости.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, ви­на­ги сте би­ли хората, при ко­ито дру­ги­те са ид­ва­ли за съ­вет или одо­бре­ние на някак­ва идея. Лю­би­мият ви ще за­поч­не да си пра­ви пла­но­ве да си пре­ка­ра­те ед­на стра­хот­на съ­бо­та, прие­ме­те с ус­мив­ка пред­ло­же­ния­та и ги реа­ли­зи­рай­те. Не се стра­ху­вай­те да нап­ра­ви­те пър­ва­та крач­ка в име­то на лю­бов­та. Направете всичко, което ще изисква от вас за една семейна хармония.

ВОДОЛЕЙ

В съ­бо­та ще има­те ус­пе­хи, но е за пре­по­ръч­ва­не да за­поч­не­те деня с но­ва ра­бо­та или за­да­чи. Ще из­ле­зе­те пред всич­ки и ще им зая­ви­те ва­ша­та го­тов­ност за си­лен про­фе­сио­на­лен ден. Съ­би­тия­та през деня ще изи­скват немал­ка из­дръж­ли­вост, а съ­що и да след­ва­те ра­бот­ния план. За някои емо­цио­нал­но сът­ре­се­ние от но­ви­на, коя­то ще ги из­ва­ди от рав­но­ве­сие.

РИБИ

Ри­би­те ще имат неп­рия­тна сре­ща, при коя­то е въз­мож­но да раз­бе­рат не­що, кое­то дъл­го вре­ме е па­зе­но в тай­на от бли­зък чо­век. Мъл­ча­ние­то им е би­ло про­дик­ту­ва­но от тяхна­та заг­ри­же­ност за вас, тъй че не ги съ­де­те стро­го. От­дав­на не сте хо­ди­ли да ви­ди­те ро­ди­те­ли­те си, зас­ви­де­телс­твай­те им ува­же­ние за тех­ния опит и ав­то­ри­тет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *