Дневен хороскоп – 17 април 2023

ОВЕН

В по­не­дел­ник някои от Овен ще от­бе­ле­жат об­лек­че­ние за се­бе си по някои проб­ле­ми, ка­то то­ва е краят на неиз­год­но­то или възп­ряно раз­витие на някои де­ла. Ста­ва въп­рос за лич­ни де­ла и лич­но са­мо­чувс­твие, за някои ста­ва въп­рос за здра­вос­лов­но­то им със­тоя­ние. Днес се ак­ти­ви­зи-рай­те в кон­так­ти­те с прия­те­ли­те на ра­бот­но­то място.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те ус­пе­хи­те са ка­те­го­рич­ни, ко­га­то вни­ма­ние­то ви е на­со­че­но кон­крет­но в да­де­на сфе­ра и оп­ре­де­ле­на дей­ност. Днес мно­зи­на ще се заемат с по­ве­че от оно­ва, кое­то мо­гат да из­вър­шат. В мно­го слу­чаи ре­зулта­ти­те мо­гат да се ока­жат по­ло­вин­ча­ти. Не при­бър­звай­те и не смятай­те, че някой ще ви поп­ре­чи.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те по­не­дел­ник но­си ус­пе­хи. Из­вес­тни при­тес­не­ния мо­гат да ви на­пад­нат във връз­ка с про­фе­сио­нал­на­та от­го­вор­ност, къ­де­то ви­ната ще е лич­но ва­ша. Об­ста­нов­ка­та на ра­бот­но­то място при мно­зи­на е твър­де объ­рка­на и нея­сна. Си­гур­но е, че про­фе­сио­нал­ни­те ви ка­чес­тва ще спо­мог­нат за пра­вил­на­та ви ор­иен­та­ция.

РАК

Днес Ра­ци­те трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни към до­ма си. Въз­мож­но е навод­не­ние, кое­то ще ви при­чи­ни по­ра­зии и дъл­го въз­ста­нов­ява­не. Об­стоя­телс­тва в по­не­дел­ник го­ворят за мно­жес­тво кон­так­ти, при кои­то на мно­зи­на от вас ще бъ­де пред­ло­же­на ра­бо­та. Прие­ме­те я, след ка­то проу­чи­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те трябва да раз­ру­шат ог­ра­ни­че­ния­та, кои­то са­ми си пос­тавят, и да дей­стват ак­тив­но по въп­ро­си­те, кои­то са на дне­вен ред. От дру­га стра­на е мно­го важ­но да не прояв­ява­те из­лиш­на наив­ност и да се до­верява­те на хо­ра, кои­то не зас­лу­жа­ват по­доб­но от­но­ше­ние. Те­зи ви наклон­нос­ти мо­гат да ви ли­шат от пред­ни­те де­ло­ви по­зи­ции.

ДЕВА

Ако не спре­те да се на­гър­бва­те с по­ве­че, от­кол­ко­то мо­же­те да от­хвърли­те ка­то ра­бо­та, ще пос­лед­ва не­ве­роя­тно объ­рква­не, кое­то мо­же да ви при­чи­ни зна­чи­тел­ни вре­ди. Дру­ги от вас да прес­та­нат да търсят пра­ва­та и пре­димс­тва­та си на слу­жеб­но­то място, та­ка хо­ра­та, с кои­то ра­бо­ти­те, ще се ус­по­коят.

ВЕЗНИ

Яр­ка е твор­чес­ка­та наг­ла­са на Вез­ни­те и те се­га ще дей­стват по всич­ки пра­ви­ла, кои­то изи­сква рег­ла­мен­тът за пос­ти­га­не на реа­ли­за­ция. С пове­че вни­ма­ние трябва да се от­не­сат про­фе­сио­на­лис­ти­те към ра­бо­та­та си в по­не­дел­ник. Днес има­те въз­мож­нос­ти за из­ява, но съ­щес­тву­ват ус­ло-вия, на кои­то трябва да се под­чи­ни­те.

СКОРПИОН

Си­лен е ва­шият про­фе­сио­на­лен из­раз в по­не­дел­ник и раз­по­ла­га­те с мощен ра­бо­тен заряд. Но мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с неудобс­тва на ра­бот­но­то си място, а опи­ти­те ви да ги от­стра­ни­те мо­же би ще се про­валят. В по­ве­че­то слу­чаи съ­щес­тву­ва нея­сно­та, коя­то не поз­волява взи­ма­не­то на ра­ди­кал­ни ре­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те се пол­зват с влия­тел­на­та под­кре­па на хо­ра с го­ле­ми въз­можнос­ти. Днес то­ва мо­же да изи­грае ре­ша­ва­ща роля за ва­ша­та ста­би­ли­зация ка­то про­фе­сио­на­лис­ти. Не би­ва да се ко­ле­бае­те, ако към вас са отпра­ве­ни пред­ло­же­ния с де­ло­ви ха­рак­тер. Прие­ме­те ги и бъ­де­те убе­де­ни, че то­ва е трам­плин за но­ва реа­ли­за­ция. Чувствате някква несигурност, но няма да сгрешите.

КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те по­не­дел­ник е по­ло­жи­те­лен пре­ди всич­ко ка­то про­фе­сиона­лна из­ява. При биз­нес­ме­ни­те не­ща­та стоят по-слож­но, тъй ка­то пред­стоят някои проб­ле­ми, свър­за­ни с парт­ньорс­тво­то и съв­мес­тни­те реа­ли­за­ции. Не е из­клю­че­но мно­зи­на от вас да сменят парт­ньо­ри­те си. При дру­ги въз­ник­ват кон­флик­тни ситуации, в които има замесена жена.

ВОДОЛЕЙ

При мно­зи­на от Во­до­лей въз­ник­ват по­ло­жи­тел­ни про­фе­сио­нал­ни проме­ни, кои­то ще за­поч­нат още от днес. Мо­же да не ги за­бе­ле­жи­те, но ваши­те прин­цип­ни въз­мож­нос­ти за дей­ствие са ясни за всич­ките ви ръ­ко­води­те­ли и спо­ме­на­ти­те про­ме­ни ще ви реа­ли­зи­рат на по-ви­со­ко място. Се­га по-доб­ре е да не се из­каз­ва­те в служ­ба­та си, всяка ваша дума ще бъде изтъркувана погрешно.

РИБИ

Днес мно­го от вас трябва да на­со­чат из­цяло вни­ма­ние­то си към здра­вето. Денят не е пре­по­ръ­чи­те­лен за взе­ма­не на важ­ни ре­ше­ния. Пре­дупреж­де­ние­то има от­но­ше­ние и към фи­нан­со­ви­те де­ла или па­ри­те. Не пра­ве­те пла­но­ве за на­рас­тва­не, за­що­то ще се са­моиз­ма­ми­те. Все пак наблюдавайте движението паричните ви потоци и планирайте. В лю­бо­вен ас­пект денят е по­зи­ти­вен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *