Дневен хороскоп – 23 януари 2023

ОВЕН

Днес Ов­ни­те ще бъ­дат обект на раз­го­вор в служ­ба­та си. Ве­роя­тно ва­ши­те на­чал­ни­ци или ко­ле­ги ще се съ­ве­ща­ват от­нос­но място­то, на кое­то ще се на­ло­жи да ра­бо­ти­те. По­не­дел­ник со­чи па­рич­ни за­гу­би, ако рис­ку­ва­те с уча­стие в ха­зарт. Вни­ма­вай­те!

ТЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник Тел­ци­те имат го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия и градят пла­но­ве­те си. Трябва да се съоб­ра­зи­те с лич­на­та си­гур­ност на ва­ши­те па­ри, чрез кои­то въз­на­мер­ява­те ак­тив­но да се вклю­чи­те в де­ло­вия жи­вот. Зас­тра­ше­ни сте от из­ма­ма.

БЛИЗНАЦИ

В об­кръ­же­ние­то на род­ни­ни мно­зи­на от вас ще раз­глеж­дат се­мей­ния си жи­вот в тър­се­не на по-до­бър ва­риант за прос­пе­ри­те­та на се­мей­ство­то. Та­ки­ва “мъд­рос­тни ре­ше­ния” оби­кно­ве­но съз­да­ват об­ра­тен реф­лекс. Ни­кой не мо­же да взе­ме ре­ше­ние от­нос­но лич­ния ви жи­вот.

РАК

Денят е по­ло­жи­те­лен за вас, ма­кар че ще бъ­де нер­вен. Мно­зи­на из­пит­ват неу­до­волс­твие от ус­ло­вия­та, в кои­то ра­ботят, и ве­роя­тно от зап­ла­ща­не­то на тру­да им. Не ра­зис­квай­те с ко­ле­ги по та­зи те­ма, за­що­то та­зи наив­ност ще ви стру­ва скъ­по.

ЛЪВ

Ще уча­ства­те в раз­го­вор или съ­ве­ща­ние на ра­бот­но­то си място за взе­ма­не на ре­ше­ния от­нос­но проб­ле­ми, ка­сае­щи цялос­тна­та дей­ност на ра­бот­ния ци­къл. Ще въз­ник­нат и дру­ги пар­ли­ви въп­ро­си, кои­то ще за­сег­нат и дру­ги от­но­ше­ния. Не взе­май­те стра­на по тях.

ДЕВА

Дос­та неп­рия­тно за­поч­ва сед­ми­ца­та за биз­нес­ме­ни и хо­ра, ан­га­жи­ра­ни в сфе­ра­та на час­тна­та тър­го­вия. Бъ­де­те пред­вид­ли­ви и го­во­ре­те са­мо то­ва, кое­то няма да ви нав­ре­ди. Някой се стре­ми да ви под­ве­де, за да из­пус­не­те не­що, кое­то да пол­зва за коз сре­щу вас.

ВЕЗНИ

В по­не­дел­ник Вез­ни­те да бъ­дат пред­паз­ли­ви и въз­дър­жа­ни, не спо­деляй­те бъ­де­щи­те си пла­но­ве и на­ме­ре­ния за дей­ствия. Днес ва­ши близ­ки ще до­ка­жат без­ко­рис­тни­те си стре­ме­жи да ви оси­гуря­т спо­кой­но бъ­де­ще. Не се оче­рта­ват неп­рия­тнос­ти и в слу­же­бен ас­пект.

СКОРПИОН

Ан­га­жи­ра­ни­те в сфе­ра­та на нау­ка­та и ин­те­лек­туал­ния труд имат голям по­вод за ра­дост. Оча­ква ви прес­тиж­на наг­ра­да, коя­то ще се пре­вър­не в ос­но­ва за бъ­де­щи ус­пе­хи и бла­го­със­тоя­ние. То­ва са пло­до­ве­те на упо­рит труд, чие­то тем­по не би­ва да на­мал­ява в бъ­де­ще.

СТРЕЛЕЦ

Има­те мно­го ид­еи за осъ­щест­вява­не, но се­га не мис­ле­те за тях и не се ан­га­жи­рай­те с дей­ствия по осъ­щест­вява­не­то на някоя. По­не­дел­ник но­си труд­нос­ти в слу­жеб­но от­но­ше­ние. Някои от вас ще под­ходят невя­рно за раз­ре­ша­ва­не на въз­ник­на­ли проб­ле­ми в ра­бо­та­та. Отстраняването на проблема не зависи от вас, така че не се ядосвайте, само ще си навредите.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник е до­бър за про­фе­сио­нал­на из­ява при Ко­зи­ро­зи­те и ви но­си удо­влет­во­ре­ние. Труд­нос­ти оба­че се оче­рта­ват в кон­так­ти­те – лич­ни и де­ло­ви. Из­вес­тна не­си­гур­ност и объ­рква­не ви ха­рак­те­ри­зи­рат днес и то­ва ще има неб­ла­гоп­рия­тен ефект вър­ху сре­щи­те ви. При тях ще се чувствате предадени или ще се търси виновник за някакви минали неблагополучия.

ВОДОЛЕЙ

Ва­ша­та слу­жеб­на ак­тив­ност е из­вън съм­не­ние и да­же е въз­мож­но лас­ка­ви­те от­зи­ви на ко­ле­ги­те ви пред ръ­ко­водс­тво­то да бъ­дат при­чи­на за някак­ва при­до­бив­ка или пре­димс­тво, кое­то ско­ро ще има ма­те­риа­лен из­раз за вас. Днес при­тес­не­ния от до­ма­шен ха­рак­тер. Притесненията ви са свързани със здравословното състояние на половинката ви.

РИБИ

Дос­та объ­ркан е по­не­дел­ник за Ри­би­те и опи­ти­те ви да при­ве­де­те не­ща­та в ред ед­ва ли ще имат ус­пех. То­ва ще се оп­ра­ви. За­гу­ба мо­же да пос­лед­ва от дей­ствия­та на чо­век, на ко­го­то мно­го вярва­те и сте го­то­ви да му по­ве­ри­те па­ри. Не го пра­ве­те, ще си при­чи­ни­те за­гу­ба. Със сигурност няма да ви бъде лесно да откажете, но само така ще запазите авоарите си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *