Дневен хороскоп – 7 април 2023

Дневен хороскоп – 7 април 2023

ОВЕН

Пе­тък е с прек­рас­ни ха­рак­те­рис­ти­ки и ви да­ва блест­ящи въз­мож­нос­ти. Денят е мно­го пе­че­ливш, сти­га по-се­риоз­но да се зае­ме­те с де­ла­та си. Необ­хо­ди­ма е по-нас­той­чи­ва ан­га­жи­ра­ност от днес, тъй ка­то има ве­роя­тност по­ве­че­то от Овен да се раз­ми­нат с ус­пе­ха. На ра­бот­но­то си място по­ве­че от Овен са дос­та по­тис­на­ти. Прие­ме­те под­кре­па­та на ко­ле­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Тру­ден е пе­тък за Тел­ци­те и без под­кре­па от­вън или кон­сул­та­ции с оп­ре­де­ле­ни ли­ца няма да мо­же­те да се спра­ви­те със за­да­чи­те. На­ли­це са пе­чал­би днес, но има и труд­нос­ти за прео­дол­ява­не, а ре­зул­та­ти­те не е си­гур­но, че ще ви за­до­волят. Ако чувс­тва­те, че гу­би­те ене­ргия, от­стъ­пе­те, мо­же би ви е необ­хо­дим от­дих и въз­ста­нов­ява­не на си­ли­те.

БЛИЗНАЦИ

Не­до­вол­ни от се­бе си са Близ­на­ци­те днес. Въз­мож­ни са здра­вос­лов­ни не­раз­по­ло­же­ния или ду­ше­вен дис­ком­форт, кои­то да па­ри­рат въз­мож­нос­ти­те ви за дей­ствия и реа­ли­за­ция. Пос­те­пен­но не­ща­та ще се нор­ма­ли­зи­рат. Пе­тък е свър­зан с фи­нан­сов ста­би­ли­тет и някак­ви при­до­бив­ки за до­ма. Об­мисл­яйте доб­ре на­ме­ре­ния­та си.

РАК

Мно­го ус­пе­шен ден за Ра­ци­те, но е за­дъл­жи­тел­но за по-важ­ни­те за вас въп­ро­си да взе­ме­те „при­сър­це“ не­чий съ­вет. В про­фе­сио­на­лен ас­пект денят е сил­но пе­че­ливш и обе­ща­ва ма­те­риал­на под­си­гу­ре­ност и до­бър со­циа­лен ста­тут. За по­ве­че­то от вас са ха­рак­тер­ни доб­ри­те но­ви­ни в пе­тък. Ху­ба­во е да се пол­зва­те от тях по-нас­той­чи­во, за да ус­пее­те.

ЛЪВ

По-се­риоз­на заин­те­ре­со­ва­ност спрямо ан­га­жи­мен­ти­те и проб­ле­ми­те, кои­то има­те да раз­ре­ша­ва­те, е необ­хо­ди­мо­то ка­чес­тво при Лъ­во­ве­те. За­беля­зва се от­пус­на­тост и не­хай­ство по от­но­ше­ние на важ­ни де­ла. Денят ще ви сблъс­ква с дос­та труд­нос­ти. Ако сте упо­ри­ти днес и с по-гол­яма нас­той­чи­вост, ще се спра­ви­те по най-бла­гоп­рия­тния на­чин за вас.

ДЕВА

Емо­цио­нал­но за­поч­ва­те пе­тъч­ния ден, мо­же би под въз­дей­ствие­то на раз­лич­ни от оча­ква­ни­те съ­би­тия. При Де­ви­те има ра­зо­ча­ро­ва­ния от фи­нан­сов ха­рак­тер – не­за­до­во­ли­тел­но въз­наг­раж­де­ние или ра­бо­та с па­ри, коя­то няма да мо­же­те да осъ­щес­тви­те. При някои ус­лож­не­ния­та са вследс­твие не­до­ве­рие­то ви спрямо съ­вет от стра­на на чо­век в до­ма ви.

ВЕЗНИ

Пе­тък е неп­рия­тен и по­ве­че­то от Вез­ни ще се чувс­тват ка­то във ва­куум. Въз­мож­на при­чи­на е не­дис­крет­но­то ви по­ве­де­ние или нап­ра­ве­но от вас из­явле­ние спрямо ви­со­ко­пос­та­ве­на лич­ност. Все пак е доб­ре в при­тес­не­ние­то си да не реа­ги­ра­те аг­ре­сив­но. Денят е бла­гоп­рия­тен за об­щес­тве­ни кон­так­ти и за де­ла, свър­за­ни с биз­нес.

СКОРПИОН

В пе­тък Скор­пио­ни­те са ин­тим­но и сан­ти­мен­тал­но нас­трое­ни. За­беля­зва се гол­яма ак­тив­ност при някои от вас, до­ка­то дру­ги, в стре­ме­жа си да свър­шат по­ве­че ра­бо­та, ще ра­ботят дос­та по­вър­хнос­тно. Пъ­ту­ва­щи­те днес да не се ан­га­жи­рат с мно­го дей­нос­ти, за­що­то няма да ус­пее­те да ги свър­ши­те. На прак­ти­ка оба­че няма да се ока­же та­ка.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат мно­го голям къс­мет днес. То­ва оба­че не да­ва пра­во­то на ни­ко­го да оп­ре­деля как­во са зас­лу­жи­ли дру­ги­те за тру­да си. Не трябва да рис­ку­ва­те в де­ла­та си за­ра­ди то­ва, че пе­тък но­си голям шанс. Про­фе­сио­нал­ният ден е пъл­но­це­нен и спорен. Ин­тим­ни­те стре­ме­жи на някои от вас клонят към из­нев­яра. По­мис­ле­те доб­ре, пре­ди да се впуснете в авантюрата.

КОЗИРОГ

Без по­мощ­та на сът­руд­ни­ци или ва­ши близ­ки прия­те­ли днес е не­въз­мож­но да ус­пее­те с всич­ки де­ла, с кои­то въз­на­мер­ява­те да се ан­га­жи­ра­те. В служ­ба­та ви съ­щес­тву­ват дос­та нея­сно­ти, кои­то ще ви об­ре­менят, и за­дъл­же­ния­та ви ще ста­нат още по-неиз­пъл­ни­ми. Някои от вас се­га взи­мат при­бър­за­ни ре­ше­ния, за кои­то не след дъл­го ще съ­жал­яват.

ВОДОЛЕЙ

Ко­га­то се ам­би­ци­ра­те за де­ло­ва ак­тив­ност, вед­на­га сте в със­тоя­ние да пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си. Днес има­те прек­рас­но раз­пре­де­ле­ние на въз­мож­нос­ти­те, към тях при­ба­ве­те един из­ящно из­ра­бо­тен план и го при­ло­же­те на прак­ти­ка. Кон­так­ти­те ви се от­кроя­ват с осо­бе­на си­ла. Та­ка всяка ра­бо­та, с коя­то се зае­ме­те, ще до­ве­де­те док­рай и резултатите ще са видими и оценени.

РИБИ

Необ­хо­ди­мо е да за­дел­яте по­ве­че вре­ме за мис­ле­не, пре­ди да вър­ши­те да­де­на ра­бо­та. По­ви­ше­на е ва­ша­та ене­ргич­нос­т и днес всич­ко ви се виж­да лес­но и бър­зо пос­ти­жи­мо. Ре­зул­та­ти­те ще бъ­дат не­дос­та­тъч­ни по­ра­ди при­бър­за­ни­те ви дей­ствия. А въз­мож­нос­ти­те ви наис­ти­на са го­ле­ми, осо­бе­но за твор­чес­ки под­ход към ра­бо­та­та. Из­бягвай­те кон­флик­ти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *