Дневен хороскоп – 7 февруари 2023

Дневен хороскоп – 7 февруари 2023

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако не се съоб­ра­зи­те с някои преч­ки и об­стоя­телс­тва. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни в биз­не­са – слу­жеб­ни­те кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Те­ма­та за деня при Тел­ци­те са па­ри­те. Мо­же би има­те някак­ви фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния, но те не са фа­тал­ни и не би­ва бо­лез­не­но да ги из­жив­ява­те. Втор­ник не е под­ходящ за по­ло­жи­тел­ни ко­рек­ции в то­ва от­но­ше­ние. Днес ще по­лу­чи­те прия­тен по­да­рък от же­на, коя­то ви про­те­жи­ра в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

За вас денят пред­ла­га неп­рия­тнос­ти от же­ни. Ве­роя­тно дос­та за­сег­на­ти и оби­де­ни ще се по­чувс­тва­те, но ако се аб­стра­хи­ра­те, ще раз­бе­ре­те, че съв­сем не сте в неиз­год­на по­зи­ция и денят е прек­ра­сен. Не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Опи­тай­те да се ог­ра­ни­чи­те.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват от нео­чак­ва­ни при­хо­ди в до­ма. Въп­ре­ки че прин­цип­но не сте ава­нтю­рис­ти и дър­жи­те на си­гур­нос­тта, втор­ник пред­ла­га и ха­зар­тен шанс. Мно­го от вас ще по­лу­чат из­вес­тие в до­ма си за осъ­щест­вява­не на на­деж­ди­те, ка­сае­щи слу­жеб­на­та ви реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Мал­ко неп­рия­тен втор­ник за Лъ­во­ве­те. Об­ста­нов­ка­та око­ло вас е дос­та нап­рег­на­та и из­нерв­яща. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на об­щес­тве­ни мес­та и в служ­ба­та си. Някои от вас ще по­лу­чат из­вес­тие за пъ­ту­ва­не или ко­ман­ди­ров­ка. Ус­пеш­но ще е пъ­ту­ва­не­то, ако е с цел фи­нан­си.

ДЕВА

За Де­ви­те втор­ник се оче­рта­ва тру­ден и с препя­тствия. Ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за деня на нас­трое­ние­то ви се оп­ре­деля от нея­сно­ти­те и нес­та­бил­нос­тта в лю­бов­ни­те ви от­но­ше­ния. На­ми­ра­те се ка­то във ва­куум и то­ва да­ва от­пе­ча­тък в от­но­ше­ния­та ви с око­лни­те. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

Ден за пъ­ту­ва­не е втор­ник и е най-ха­рак­тер­но при хо­ра­та, кои­то се за­ни­ма­ват с об­щес­тве­ни де­ла. Вез­ни­те от­но­во ще бъ­дат в доб­ро нас­трое­ние от раз­ви­тие­то на де­ло­вия им жи­вот. Доб­ри­те об­стоя­телс­тва ще съ­пътс­тват са­мо хо­ра­та, кои­то са ак­тив­ни в об­щес­тве­на­та и тру­до­ва­та си из­ява.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от Скор­пио­ни­те ще “пре­гър­нат” втор­ник ка­то свой ден и ще се опи­тат да удо­влет­воря­т же­ла­ния­та си за ха­зарт. Днес оба­че не е под­ходящ ден и въп­ре­ки зат­руд­не­ния­та ви от фи­нан­сов ха­рак­тер, не го пра­ве­те, за­що­то ще пре­тър­пи­те лич­ни за­гу­би, кои­то ще ви дес­та­би­ли­зи­рат.

СТРЕЛЕЦ

Фи­нан­со­ви­те зат­руд­не­ния ка­то че ли оп­ре­делят ха­рак­те­ра на деня при вас. Дос­та неу­дов­лет­во­ре­ни ще сте от об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти и биз­нес­ сре­щи. При­чи­на­та по­тър­се­те в се­бе си. Прия­тно из­вес­тие или по­да­рък от же­на мо­же да по­лу­чи­те най-нео­чак­ва­но на ра­бот­но­то си място.

КОЗИРОГ

Денят е дос­та до­бър в де­ло­вия ас­пект при вас. Ус­пеш­ни мо­гат да бъ­дат ва­ши­те пре­го­во­ри днес и да раз­чи­та­те на­пъл­но на хо­ра с въз­мож­нос­ти. Ма­кар че денят про­ти­ча доб­ре за вас, днес не би­ва да се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви опе­ра­ции или няка­къв вид спе­ку­ла­ции. По-добре е да помислите за почивка, ако можете да си го позволите. Ако ви предложат помощ, приемете я.

ВОДОЛЕЙ

Бъ­де­те из­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни във втор­ник. Денят ще ви “под­хвър­ли” на стран­ни из­пи­та­ния. То­ва не е та­ка ярко фик­си­ра­но в слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния и денят пре­ми­на­ва доб­ре на ра­бот­но­то ви място. Об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти ще имат ло­шо от­ра­же­ние с гра­ди­ра­що нап­ре­же­ние. Не се поддавайте на провокации, изпитват устойчивостта ви.

РИБИ

Днес вие мо­же­те на­пъл­но да раз­чи­та­те на прия­те­ли­те си и за мно­го не­ща да се съ­вет­ва­те с тях. Ще има­те неан­га­жи­ра­но от­но­ше­ние към лич­ни­те си проб­ле­ми и ще от­ла­га­те ре­ша­ва­не­то им, но знаете, че това не е решение. Затова се заемете в най-скоро време с тях. В служ­ба­та мо­же­те да по­тър­си­те под­кре­па от на­чал­ни­ци­те си, а някои от вас ще спе­челят мно­го от та­къв ход.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *