ДНСК: Бившите казарми в Благоевград не разполагат с разрешения за строеж

Със заповед на началника на ДНСК на 10.01.2023г. бе извършена проверка в община Благоевград по документи и на място на три сгради със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната. За същите главният архитект на община Благоевград е издал разрешение за промяна предназначение № 17/12.11.2021г.

При проверката по документи за „3 етажна сграда-щаб“, „Сграда – работилница“ и „Сграда – склад“, община Благоевград не представи данни за наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж.

При направен оглед на място на „3 етажна сграда-щаб“, която е предвидена за „музей“, е установено, че не са извършвани никакви ремонтни дейности, има течове от покрива и същата е негодна за ползване.

По отношение на „Сграда – работилница“ и предвидена за „зала за спорт“, проверката на място показа, че е измазана отвън, с изпълнена топлоизолация, монтирано на тавана осветление с LED прожектори, като има извършени СМР.

Главният архитект на община Благоевград е издал разрешението за промяна предназначение въз основа на одобрени от него инвестиционни проекти на основание чл. 147а от ЗУТ и е посочил необходимостта от извършване на СМР за осъществяване на промяната на предназначението на горепосочените. В конкретния случай обаче разпоредбата на чл. 147а от ЗУТ, е неприложима, тъй като същата не предвижда одобряване на проекти и извършване на СМР.

Реализирането на инвестиционни намерения за извършване на преустройство и промяна предназначението на горепосочените сгради, които попадат в обхвата на IV-та и V-та категория по номенклатурата на видовете строежи, изисква издаване на разрешение за строеж и одобряване на строителни книжа по общия ред, регламентиран в Глава осма на ЗУТ.
И за трите горепосочени сгради не са налице одобрени проекти, нямат издадени разрешения за строеж и същите не са въведени в експлоатация по надлежния ред.

Съставен е констативен протокол с оглед недопускане извършването на незаконно строителство за реализирането на сгради – „Музей“, „Интерекспо и конгресен център“ и „Зала за спорт“ и незаконното им ползване.

С оглед сигурността и безопасността на гражданите, със свое писмо от 18.01.2023 г. началникът на ДНСК арх. Деляна Панайотова е дала указания на кмета на община Благоевград Илко Стоянов да не се изпълняват СМР на строежи: „Музей“, „Интерекспо и конгресен център“ и „Зала за спорт“ до издаване на разрешения за строеж. Както и да не се ползват същите до въвеждането им в експлоатация по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *