Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание в петък

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 31 март 2023 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 43 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 31 март 2023 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-90/21.02.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Наредба за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

2. Предложение № 60-00-107/13.03.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Благоевград за периода 2022-2027.

Докл. – Албина Анева – Томова – Председател на КОРСПКУКИ

          – Кирил Илиев – Председател на КЖКРОбСМОВП

3. Предложение 60-00-124/20.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно определяне състава на одитния комитет на Община Благоевград.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

          –  Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

4. Предложение № 60-00-137/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно изпълнение на мерките, заложени в „Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград с период на действие 2019-2023 година“.

  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

5. Предложение № 60-00-120/17.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Докл. –  Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

6. Предложение № 60-00-123/20.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

          – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

7. Предложение № 60-00-93/24.02.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за подписване на допълнително споразумение къмКонцесионен договор от 12.09.2011 г., сключен между Община Благоевград и „Макиз” ООД /„Ларго Мол” ООД/ за удължаване срока на концесионния договор.

Докл. –  Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

8. Предложение № 60-00-109/14.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански” бл. 21, вх.А, ет.4, ап.11, с идентификатор 04279.629.114.36.11 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 40,17 кв.м., ведно с мазе № 8, с площ 3,85 кв. м. и 2,01208 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

9. Предложение № 60-00-112/14.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански” бл. 17, вх. А, ет. 1, ап. 3, с идентификатор 04279.629.114.25.3 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 73,01 кв.м, ведно с мазе № 22, с площ 2,66 кв. м и 2,6461% ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

10. Предложение № 60-00-113/14.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Запад” бл. 34, ет. 4, ап. 11, с идентификатор 04279.609.24.5.11 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 57,21 кв.м, ведно с мазе № 22, с площ 3,41 кв. м и 3,7405 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

11. Предложение № 60-00-110/14.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Струмско-център” бл. 27, ет. 3, ап. 10, с идентификатор 04279.629.129.10.10 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 43,15 кв.м, ведно с мазе № 10, с площ 2,77 кв.м и 2,5497 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

12. Предложение № 60-00-114/14.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Броди” бл. 10, ет. 1, ап. 3, с идентификатор 04279.629.6.9.3 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 76,73 кв.м, ведно с мазе № 24, с площ 4,78 кв. м и 4,2904% ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

13. Предложение № 60-00-111/14.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Запад” бл. 55, ет. 3, ап. 11, с идентификатор 04279.609.6.1.11 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 51,42 кв.м, ведно с мазе № 11, с площ 3,30 кв. м и 1,2143 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

14. Предложение № 60-00-119/17.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

15. Предложение № 60-00-139/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-44/03.02.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № 94-00-2239/ 03.11.2022г. от Боян Боянов Канджев за закупуване на поземлен имот с идентификатор 78464.501.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово одобрени със Заповед РД-18-87/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Церово, ул. „Мир“ № 16, целият с площ от 609 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ XXXVIII-174 (тридесет и осем- сто седемдесет и четири), кв. 5 (пет) по плана на с. Церово, община Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 526/15.05.2007 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-42/03.02.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0207-17/30.11.2022 г. от Ани Борисова Миланова за закупуване на 431/864 идеални части от поземлен имот с ид. № 78464.501.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-87/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, последното изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.01.2023 г., целият с площ от 864 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, за който поземлен имот е отреден урегулиран поземлен имот V-109 (пет – сто и девет), в кв. 15 (петнадесет) по плана на с. Церово, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 2333/ 17.11.2009 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

18. Предложение № 60-00-100/07.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0215-1/16.01.2023 г. от Христиана Георгиева Линкова за прекратяване на съсобственост в УПИ VI-629.129, кв.20 по плана на жк. „Струмско“ – Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с решение № 46, протокол №4/ 15.05.2008 г. на ОбС, ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 386/05.04.2019 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

            – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

19. Предложение № 60-00-101/07.03.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно определяне начина и цената за продажба на дървесина, добита от горски територии-общинска собственост за 2023 г.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​​20. Предложение № 60-00-89/17.02.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на кабелна линия НН до поземлен имот с идентификатор 04279.1.16 в местността „Баларбаши-15.2“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.1.46 (полски път – общинска собственост) и 04279.1.47 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-126/20.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 27231.24.38 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-127/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имоти с идентификатори 04279.123.20,  04279.122.81 и имоти с нови идентификатори 04279.152.47, 04279.152.48 и 04279.152.49 по кадастралната карта на Благоевград от „селскостопански, горски, ведомствен път“ в „ път с трайна настилка“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 04279.152.10 и 04279.152.18 в местността „Герено- Ш.12“ по кадастралната карта на Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-128/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) и изменение плана за улична регулация (ИПУР), както следва:

​•​Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ III-9180, кв. 216в по плана на II-ри микрорайон Благоевград за изменение на уличната регулационна линия към улица с О.Т.194г, О.Т. 194в по имотната граница на имот с идентификатор 04279.617.81 по кадастралната карта на Благоевград. Отреждане на УПИ III за имот с идентификатор 04279.617.81 по КК на Благоевград;

​•​Изменение плана за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от О.Т.196, и образуване на нова улица с паркоместа с осови точки: О.Т.196а, О.Т.196б, О.Т.196в, О.Т.196г и О.Т.196д и алея за достъп до УПИ III- 617.81 с осови точки: О.Т.196б, О.Т.196е и О.Т.196ж

​•​Изменение плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улица-тупик от О.Т.194г до о.Т.194а и удължаване на съществуващата алея с нови осови точки: О.Т.11а, О.Т.11б, О.Т.11в, О.Т.11г до О.Т.11д;

​•​Образуване на нов УПИ XIX- общ. в кв. 216в по плана на II- ри микрорайон Благоевград с предназначение „за озеленяване“, отреден за имот с идентификатор 04279.617.119 (общински) по кадастралната карта на Благоевград.

​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-131/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ III- 39 и УПИ IV- 39 в кв. 8 по плана на с. Рилци, община Благоевград за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ III и УПИ IV по имотните граници на имот с идентификатор 62699.501.151 по КККР на с. Рилци, община Благоевград и образуване на нов УПИ ХII, отреден за имот с идентификатор 62699.501.151 по КККР на с. Рилци, община Благоевград.

  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-140/22.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIII- 628.30, 628.440 и УПИ I в кв. 1 по плана на кв. „Струмско“ – Благоевград:

–   Изменение на вътрешната регулационна линиямежду УПИ XIII – 628.30, 628.440 и УПИ I и образуване на нов УПИ XIII, отреден за имоти с идентификатори 04279.628.30 и 04279.628.485 (проектен общински) по КК на Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ и нови УПИ I, отреден за имот с идентификатор 04279.628.25 и 04279.628.26 (общински) и УПИ XIV, отреден за имот с идентификатор 04279.628.514 (проектен общински), с предназначение „за жилищно строителство“;

– План за застрояване (ПЗ) за новообразувания УПИ XIII – 628.30, 628.485, кв. 1 по плана на кв. „Струмско“ – Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, запазване на сграда, съгласно Разрешение за строеж с № 31/14.02.2017г. издадено от Главен архитект на Община Благоевград, свързано застрояване с УПИ VIII, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм“; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-136/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

​- Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ ХII – по чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ в кв. 26 по плана на Стопански двор – с. Логодаж, община Благоевград, за образуване на нови УПИ: УПИ ХХХII, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.470; УПИ ХХХIII, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.471; УПИ ХХХIV, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.472; УПИ ХХХV, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.473; УПИ ХХХVI, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.474; УПИ ХХХVII, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.475; УПИ ХХХVIII, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.476 и УПИ ХХХIX, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.477 по КККР на с. Логодаж, община Благоевград, всички с предназначение „за жилищно строителство“ и обособяване на нова задънена улица в имот с идентификатор 68792.501.412, с ширина 3.5 м, за достъп до новообразуваните УПИ;

​- План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните УПИ ХХХII- 68792.501.470; УПИ ХХХIII- 68792.501.471; УПИ ХХХIV- 68792.501.472; УПИ ХХХV- 68792.501.473; УПИ ХХХVI- 68792.501.474; УПИ ХХХVII- 68792.501.475; УПИ ХХХVIII- 68792.501.476 и УПИ ХХХIX- 68792.501.477 в кв. 26 по плана на Стопански двор – с. Логодаж, община Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм“; Н- до 10.00 м; Кинт.- 1,2; П застр. максимум 60%; П озел. минимум 40%. Специфични параметри – паркиране в имота,

​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-142/22.03.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 68792.234.24, местност „Юрто“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​​

28. Предложение № 60-00-129/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.129.51, местност „Царевоселско шосе – Ш.08” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за автокъща, автосервиз, складове за промишлени стоки и магазин”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ​​​

​​

29. Предложение № 60-00-98/07.03.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.227.4, местност „Герена” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „ливада” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване – минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-105/13.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот № 36.362 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере/Бресто“, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”;Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

​​​ ​​

31. Предложение № 60-00-106/13.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.16.12, местност „Бана каси“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”;Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-108/13.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 532.417, по плана на новообразуваните имоти на местност „Валога“, землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ов”;Височина на застрояване- до 7.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0,8; Плътност на застрояване- максимум 40%;Плътност на озеленяване- минимум 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-117/16.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 580.459 по плана на новообразуваните имоти на местност „Валого”, землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ов”;Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%;Плътност на озеленяване- минимум 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Предложение № 60-00-130/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.61.9, местност „Решитов чукар“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград без промяна на предназначението, с цел изграждане на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и за помещения за обитаване,при спазване на следните  устройствени показатели: Кинт.- 0.4;  Плътност на застрояване- максимум 20 %; Височина на застрояване – етажност не повече от два етажа.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-135/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

​​1.  План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.78.123, местност „Герена” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%Плътност на озеленяване- минимум 30%.

​​2. Парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 04279.78.93, местност „Герена” по кадастралната карта на Благоевград от „за селскостопански горски ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.78.123, местност „Герена” по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-138/21.03.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно иазрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.66.61, местност „Над Бахчиите” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2,5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-134/21.03.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.78.71, местност „Струма“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна предназначението от „нива” в „за складове, офиси и трафопост”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-125/20.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.63.46, местност „Баларбаши- Бл. 5“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1д”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-132/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.8.36, местност „Проевски чифлик- Ш.19“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри – „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-133/21.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет  Благоевград, за имот с идентификатор 04279.12.39, местност „Проевски чифлик-Ш.21“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри – „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-99/07.03.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет  Благоевград, за имоти с идентификатори 00134.8.6 и 00134.8.7, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42. Създаване на временна комисия за разглеждане и обсъждане на предложения и промени в ОУП.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Об
43. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *