Представители на ЮЗДП взеха участие в международна конференция, свързана със засилване на ролята на устойчивото и природосъобразно стопанисване на горите в Европейския съюз

 „Стратегията на ЕС за горите: къде сме в момента и какво ще бъде бъдещото развитие“ – това е темата на конференцията, проведена в Брюксел на 24 януари, 2023г.  Форумът е организиран от Европейската асоциация на държавните горскостопански организации (EUSTAFOR), Конфедерацията на европейските частни собственици на гори (CEPF). Мероприятието се проведе в представителството на провинция Бавария в гр. Брюксел с участието на представители на Европейския парламент, Европейската комисия, образователни институции, национални администрации, асоциации на заинтересовани страни (лесовъди, преработватели на дървесина и др.), неправителствени организации и т.н.

В рамките на проведените дискусии бяха засегнати множество въпроси, свързани с прилагането на Стратегията на ЕС за горите, в т.ч. подходите на Европейската комисия по отношение разработването на документа, правно обвързващия ангажимент за мониторинг на горските територии, включване на заинтересованите страни в горите (в т.ч. основните заинтересовани страни) в процесите на дефиниране на политики и законодателство, касаещи горите, развитие на устойчивото стопанисване на горите (особено в Западна и Северна Европа), проблеми с природни нарушения, вредители и болести, възстановяване на природни местообитания и опазване на богатото биологично разнообразие в горските територии, горите и климатичните промени, изследователски дейности и иновации в горите, и т.н. Особено внимание бе обърнато на важността за възстановяване на естествени за съответните територии гори, вкл. трансформацията на иглолистни култури в България, подпомагано и в рамките на проект LIFE19CCA/SK/001276 „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ по програма LIFE,  по който ЮЗДП работи.

Участниците от българска страна заявиха готовност за засилване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на управлението, устойчивото стопанисване и опазването на горските територии, в т.ч. в рамките на европейските институции и организации, чрез изпълнение на проекти с европейско финансиране и др. с цел осигуряване на принос за постигане на общите цели на европейските политики, в т.ч. за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г., постигане на климатична неутралност до 2050 г. и т.н. Бъдещото участие на представители на Министерство на земеделието и държавните горски предприятия в подобни мероприятията се очаква да допринесе и за повишаване на осведомеността по отношение прилагането на приетите европейски политики, като ще се даде възможност за затвърждаването на българските позиции при лобирането пред европейските институции по отношение защитаването на интересите на всички основни заинтересовани страни в горския сектор на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *