Дневен хороскоп – 12 март 2023

ОВЕН

За да си спес­ти­те ня­кои неп­ри­я­т­нос­ти, бъ­де­те ком­п­ро­мис­ни, хар­мо­нич­но нас­т­ро­е­ни и доб­ре ин­фор­ми­ра­ни. Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с тран­с­фор­ма­ции, с ко­и­то се на­ла­га да се съ­о­б­ра­зи­те. Из­бяг­вай­те про­ти­во­ре­чия на ра­бот­но­то мяс­то. Ако об­с­то­я­тел­с­т­ва­та изис­к­ват, от­ло­же­те не­що за друг ден, тъй като са възможни загуби.

ТЕЛЕЦ

Пред­стои мно­го ху­бав ден. Из­пък­ва дъл­гоо­чак­ва­на пром­яна око­ло вас. Зас­яга из­клю­чи­тел­но про­фе­сио­нал­но­то раз­ви­тие и за мно­зи­на оз­на­ча­ва из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та. Някои Тел­ци ще сменят ра­бо­та­та с по-до­ход­на, а за дру­ги се пред­виж­да реа­ли­за­ция зад гра­ни­ца, но бъ­де­те вни­ма­тел­ни от­нос­но пред­ло­же­ния­та за ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

Труд­нос­ти­те са зад гър­ба ви, но не е ло­шо да про­дъл­жи­те с пред­паз­ли­вост­та. Има­те иде­а­л­ни­те ус­ло­вия за осъ­щес­т­вя­ва­не на за­мис­ли­те, но про­я­вя­вай­те сдър­жа­ност и де­ли­кат­ност в об­щу­ва­не­то. Хар­мо­нич­ни­те от­но­ше­ния, осо­бе­но за мъ­жете, ще ви бъ­дат от пол­за. Оце­не­ни са ка­чес­т­ва­та ви, не пре­неб­рег­вай­те чуж­ди­те пре­по­ръ­ки, съ­ве­ти и мне­ния.

РАК

Неделя не е ле­ка, имай­ки пред­вид емо­ци­о­нал­но­то ви със­то­я­ние. Не сте в кондиция. Доб­ри­те пред­пос­тав­ки за ефек­ти­вен ден ак­цен­ти­рат вър­ху вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та ви с окол­ни­те. Бъ­де­те от­с­тъп­чи­ви, ра­бо­те­те в екип с дру­ги хора, не под­це­ня­вай­те чуж­дия опит. Ще ви рад­ват ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки и под­к­ре­па от влиятелни хора.

ЛЪВ

С хар­мо­нич­но­то си нас­т­ро­е­ние към окол­ни­те са­мо ще спе­че­ли­те. Ху­ба­ва про­мя­на и но­ви сти­му­ли ви очакват в службата, но не прев­ръ­щай­те про­фе­си­о­нал­на­та си ак­тив­ност в аг­ре­сия, смък­не­те “лет­ва­та” на изис­к­ва­ни­я­та си. Пол­з­вай­те се от ком­пе­тен­т­ност­та на дру­ги­те. Ще ви рад­ват про­тек­ции, ус­лу­ги, по­да­ръ­ци.

ДЕВА

Очер­та­ва се прек­ра­сен и пол­зот­во­рен ден, глав­но­то е да сте урав­но­ве­се­ни. От­де­ле­те съ­щес­т­ве­но­то от нез­на­чи­тел­но­то и дейс­т­вай­те це­ле­на­со­че­но. Ще се спра­ви­те пер­фек­т­но със за­да­чи­те си, уси­ли­я­та ви ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни. Из­пък­ват въз­мож­нос­ти за уве­ли­ча­ва­не на до­хо­ди­те. Ус­пех в из­кус­т­во­то и в лю­бов­та.

ВЕЗНИ

Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те днес. Важ­ни са за пло­до­нос­но­то раз­ви­тие на де­ла­та. Ще ви за­рад­ват ху­ба­ви но­ви­ни, по­лез­ни раз­го­во­ри. Пред пра­га сте на съ­вър­ше­но нов жи­тейс­ки етап, ще се осъ­щес­т­вят пла­но­ве­те ви. Има­те дос­та сим­па­ти­зан­ти, на ко­и­то мо­же да раз­чи­та­те. Не­що но­во и мно­го при­я­т­но ви очак­ва в лю­бов­та.

СКОРПИОН

Ва­ши­те пла­но­ве или за­поч­на­та­та ра­бо­та са бли­зо до за­вър­ше­ка си, но ще се на­ло­жи да пре­о­до­ле­е­те още ня­кои труд­нос­ти. Неделя ще ви зат­ру­па със за­да­чи, а пос­ти­же­ни­я­та ня­ма да ви удов­лет­во­рят на­пъл­но. Из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти, кон­т­ро­ли­рай­те ам­би­ци­и­те си. При­я­т­ни­те мо­мен­ти за­ся­гат сфе­ра­та на ин­тим­ния жи­вот. Хармонията е пълна.

СТРЕЛЕЦ

С оба­я­ни­е­то си днес мо­же да спе­че­ли­те не са­мо сър­це­то на лю­бим чо­век, но и вли­я­тел­ни про­тек­ции и ползотворно сътрудничество. Има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да бъ­де­те ре­а­би­ли­ти­ра­ни, да въз­вър­не­те не­що из­гу­бе­но. В про­фе­си­о­нал­ния сек­тор ще ви за­рад­ват ре­фор­ми. Взе­ме­те се в ръ­це, от­во­ре­те съз­на­ни­е­то си за всич­ко но­во.

КОЗИРОГ

Неделя за вас се ха­рак­те­ри­зи­ра с тран­с­фор­ма­ции, ко­и­то до­ри да кос­т­ват труд­нос­ти, са по­зи­тив­ни. За­ся­гат как­то лич­ния ви жи­вот, та­ка и про­фе­си­о­нал­но­то раз­ви­тие. Не заб­ра­вяй­те близ­ки, при­я­те­ли и ко­ле­ги, мо­же да раз­чи­та­те за под­к­ре­па. Сре­щи­те и кон­так­ти­те днес са пол­зот­вор­ни и об­ла­го­де­тел­с­т­ва­щи. Ху­ба­ви лю­бов­ни пре­жи­вя­ва­ния.

ВОДОЛЕЙ

Очер­та­ва се нап­рег­нат ден за Во­до­ле­и­те. Пре­о­б­ла­да­ват емо­ци­и­те, не са мал­ко и за­да­чи­те за раз­ре­ша­ва­не. Пре­по­ръч­ва се сът­руд­ни­чес­т­во с дру­ги хо­ра, се­га на­да­ли ще се спра­ви­те са­мос­то­я­тел­но. При­я­те­ли­те са нас­ре­ща. Ще по­лу­чи­те це­нен съ­вет и под­к­ре­па по фи­нан­сов въп­рос. Из­пък­ва ху­ба­ва про­мя­на вкъ­щи.

РИБИ

Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­т­на за се­мей­ни де­ла и уреж­да­не на иму­щес­т­ве­ни въп­ро­си. Всич­ко, свър­за­но с до­ма, се­мейс­т­во­то и де­ца­та, ще ви рад­ва с ус­пех. Мо­же да раз­чи­та­те на доб­ро раз­ви­тие и в служ­ба­та. То­ле­ри­ра­ни сте и ще ви съ­дейс­т­ват при из­пъл­не­ние на за­да­чи­те. Из­пъл­ня­вай­те пре­по­ръ­ки­те от ше­фо­ве­те. Пот­ръг­ва ви в лю­бов­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *