Допълнителен прием за магистърски програми в Техническия факултет

Техническият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява допълнителен прием от ления семестър на учебната 2022/2023 година за седемте нови магистърски програми във факултета: „Технологично предприемачество“, „Социална логистика“, „Корпоративна сигурност“, „Регионален мениджмънт и градска икономика“, „Мениджмънт и икономика на околната среда“, „Аутсорсинг и киберсигурност“ и „Геопространствено разузнаване и анализи“.

Обучението ще се провежда съвместно с Националния военен университет „Васил Левски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Новите специалности отговарят на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които да могат да осъществяват проучвателна, аналитична и експертна дейност, както в областта на комуникационната и компютърна техника и технологии, така и в областта на науките за земята и администрацията и управлението в различни технически сфери на дейност.

Студентите, завършили всяка от тези седем нови магистърски програми ще придобият професионална квалификация „Магистър-инженер“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Срокът за подаване на документи за обучение по седемте нови магистърски програми е от 30 януари до 17 февруари 2023 г. Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова – секретар на Техническия факултет, телефон за допълнителна информация: 073 885 162.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *