Община Гърмен създаде Съвет по въпросите на социалните услуги

На вчерашното си редовно заседание общинските съветници в Гърмен приеха отчета на Общинския съвет и неговите комисии за периода 1 юли – 31 декември 2022 година. Те приеха и отчета на кмета на общината Феим Иса за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото полугодие на миналата година. Съветниците приеха също годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета на община Гърмен, мандат 2019 – 2023 г. (за календарната 2022 година).

Освен отчетите, бяха приети и няколко плана – годишен план за работата на Общинския съвет през настоящата година, Общински годишен план за младежта за 2023 година. Приета беше и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за тази година.

На заседанието беше внесена докладна записка от кмета Феим Иса относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Гърмен. Той ще се състои от 7 членове – по един представител на дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев, РЗИ – Благоевград, експерт от Общинската администрация в Гърмен – образование, РУ на МВР – Гърмен, двама представители на Общинска администрация – Гърмен, и директора на „Социални услуги“ – Гърмен, в село Марчево.

Кметът на общината внесе докладна записка и относно ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. Отчисленията за 2022 година, които община Гърмен е превела на РИОСВ – Благоевград, са на стойност 56 006 лева.

Общинският кмет получи съгласието на съветниците за ползване на собствени средства като отчисления по член 64 от Закона за управление на отпадъците за изготвяне на Регионална програма за управление на РСУО – Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово през периода 2021 – 2028 г. и Програма за опазване на околната среда на община Гърмен за същия период.

На заседанието беше гласувано и допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници в общината за постигнати резултати. То е в размер на една брутна заплата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *