Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 23 март

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 23 март

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 23 март 2023 година /четвъртък/ от 09:30 часа в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 4 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 март 2023 година /четвъртък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-116/16.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите във „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, ЕИК 205865355, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Дъбравска“ № 1.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

2. Предложение № 60-00-115/16.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Включване на обект: “Съоръжение за укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград-Бистрица-летовище „Бодрост“- местност „Картала“ в поземлен имот с идентификатор 04279.310.1 в Приложение № 8 наГодишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственостна Община Благоевград за 2023 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

3. Предложение от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, с обхват поземлени имоти в кадастрални райони с № 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

​Максимална стойност на Кинт- 2.5;

​Плътност на застрояване- максимум 60%;

​Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

4Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Споделете тази новина
Благоевград Политика Радослав Тасков Югозапад