Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) откри нарушения в община Петрич

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) откри нарушения в община Петрич

За периода 1 януари – 31 март 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха финансова инспекции и проверка в Община Петрич, кмет Димитър Бръчков.

Доклад № ДИД4БЛ-13/12.01.2023

Проверени задачи

1. Проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове уреждащи бюджетната, финансово – стопанската и отчетната дейност при възлагането и изпълнението на инвестиционен проект с наименование „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Кавракирово, Община Петрич“.

2. Проверка за законосъобразност по спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово – стопанската и отчетната дейност, включително прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки по отношение на сключения с „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич, договор № 143/08.10.2019 г. с предмет: „Канализация на с. Кавракирово – първи етап, външен колектор“, в т.ч.: изпълнението на същия, плащанията по него и счетоводното им отразяване.

3. Проверка за законосъобразност по спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово – стопанската и отчетната дейност, включително прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки по отношение на сключения с „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич, договор № 117/07.07.2021 г. с предмет: „Ремонт на канализация на с. Кавракирово, Община Петрич“, в т.ч.: изпълнението на същия, плащанията по него и счетоводното им отразяване.

Проверено е европейско финансиране не Установени нарушения (общ брой 3) на: 1. чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – 1 бр. 115 Проверени задачи 2. чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – 2 бр. Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ, не.

Резюме на доклад Финансовата инспекция на Община Петрич е възложена на основание чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ. В резултат на извършената финансова инспекция от органите на АДФИ са установени виновно причинени вреди от изплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи /СМР/ по договор на стойност 2 269,00 лв. С платежно нареждане от 09.01.2023 г. сумата от 2 269,00 лв. е възстановена по сметката на Община Петрич.

Проверени са 3 обществени поръчки на обща стойност на 383 333 лв. без ДДС, които са приключили с подписването на 3 договора за възлагане на обществени поръчки, по които са отчетени разходи за 397 126 лв. с ДДС. При извършените проверки са установени 3 броя нарушения и са съставени 3 бр. АУАН срещу отговорните длъжностни лица, както следва:

– нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – сключен е договор, с които са поети задължения за извършване на разходи, без да са приложени контролни дейности, включващи предварителен контрол за законосъобразност.
За установеното нарушение е съставен и връчен АУАН срещу отговорното длъжностно лице;

– 2 бр. нарушения на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (изм. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.) – сключени са 2 договора, с които са поети задължения за извършване на разходи, без да са приложени контролни дейности за предварителен контрол за законосъобразност.

За установените нарушения са съставени и връчени 2 бр. АУАН срещу отговорните длъжностни лица.

Споделете тази новина
Димитър Бръчков Крими Община Петрич Югозапад