Дневен хороскоп – 5 март 2023

ОВЕН

Сил­но започвате деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ус­пе­шен, но мо­же из­не­над­ва­що да се сме­ни прог­ра­ма­та ви. Дейс­т­вай­те адек­ват­но с об­с­то­я­тел­с­т­ва­та и ста­ра­тел­но се па­зе­те от до­пус­ка­не на греш­ки. В лю­бов­та сте склон­ни да иде­а­ли­зи­ра­те.

ТЕЛЕЦ

Неделя е със сил­ни виб­ра­ции и ни­що чуд­но за мно­зи­на да се на­ло­жи взи­ма­не на важ­но ре­ше­ние. Тру­ден из­бор за да­ми­те от зна­ка. В ма­те­ри­а­л­но от­но­ше­ние оба­че са въз­мож­ни неп­ри­я­т­нос­ти, но ще на­ме­ри­те на­чин да се спра­ви­те с по­ло­же­ни­е­то. Не е из­к­лю­че­но не­о­чак­ва­но въз­наг­раж­де­ние.

БЛИЗНАЦИ

Хар­мо­ни­чен и пол­зот­во­рен ден, с въз­мож­нос­ти за лю­бов­ни пре­жи­вя­ва­ния. По от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­ни­те за­да­чи мно­зи­на ще се пол­з­ват от не­чии ус­лу­ги. В то­зи сми­съл из­пък­ват про­тек­ции от стра­на на мъж. Евен­ту­а­л­ни­ят проб­лем е фи­нан­сов, не­о­б­хо­ди­ма е по-го­ля­ма ико­но­мич­ност.

РАК

Ра­бот­ни­ят ден за някои от Ра­ци­те се ха­рак­те­ри­зи­ра със зат­руд­не­ния. На пре­ден план е слу­жеб­на про­мя­на, ко­я­то ве­ро­я­т­но ще обър­ка пла­но­ве­те за де­ня. Не раз­чи­тай­те на под­к­ре­па и обе­ща­ния. Зас­т­ра­ше­ни сте от из­ма­ми и под­веж­да­не. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви по от­но­ше­ние на па­ри.

ЛЪВ

Неделя ще ви из­не­на­да с про­мя­на, ко­я­то прин­цип­но е по­зи­тив­на, но пър­во­на­чал­но ще има­те неп­ри­я­т­нос­ти. Ов­ла­дя­вай­те емо­ци­и­те, склон­ни сте да пре­у­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ни­е­то на проб­ле­ми­те си. Ос­вен то­ва зас­т­ра­ша­ва­те де­ла­та си с до­пус­ка­не на греш­ки от своя стра­на. При­я­т­на па­рич­на из­не­на­да за ня­кои.

ДЕВА

Ха­рак­тер­ни са ма­те­ри­а­л­ни зат­руд­не­ния, ко­и­то мо­же да ста­нат при­чи­на да тръг­не­те на път. Не за­ла­гай­те го­ле­ми на­деж­ди за фи­нан­со­ви при­хо­ди, мно­го от за­да­чи­те ви ще изис­кат да нап­ра­ви­те ком­п­ро­ми­си. Глав­но­то е да сте тър­пе­ли­ви и да се стре­ми­те към оси­гу­ря­ва­не на при­до­бив­ки в бъ­де­ще.

ВЕЗНИ

Неделя ви пос­та­вя в си­ту­а­ция на за­си­ле­ни от­го­вор­нос­ти и мно­го ра­бо­та. Кон­т­ро­ли­рай­те по­ве­де­ни­е­то си в син­х­рон с об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. В мно­го слу­чаи ще се на­ло­жи да про­я­ви­те ре­ши­тел­ност. Бъ­де­те ре­зер­ви­ра­ни в об­щу­ва­не­то, не се под­веж­дай­те по не­чии обе­ща­ния.

СКОРПИОН

Дос­та ак­тив­но за­поч­ва­те неделния ден, но не са из­к­лю­че­ни ра­зо­ча­ро­ва­ния. Не раз­чи­тай­те на под­к­ре­па, ще се на­ло­жи са­ми да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Не се под­веж­дай­те по чуж­ди обе­ща­ния, си­гур­но е, че ня­ма да се из­пъл­нят. Шан­сът ви за де­ня е не­о­чак­ва­но раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­сов проб­лем.

СТРЕЛЕЦ

Де­ло­ва­та про­мя­на е ва­лид­на за неделя при вас. Съ­о­б­ра­зя­вай­те с об­с­то­я­тел­с­т­ва­та и изис­к­ва­ни­я­та. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та. За­о­би­ка­ляй­те кон­ф­лик­ти­те, осо­бе­но с ви­со­ко­пос­та­ве­ни же­ни. Ня­кои ще бъ­дат ан­га­жи­ра­ни с прав­ни про­це­ду­ри. Въз­мож­но е по­лу­ча­ва­не на не­о­чак­ва­ни па­ри.

КОЗИРОГ

Неделя е ус­пе­шен ден за Ко­зи­ро­зи­те и от­к­ри­ва не­о­чак­ван шанс за фи­нан­со­ви при­хо­ди. В мно­го слу­чаи ще се на­ло­жи да дейс­т­ва­те бър­зо. Ста­ра­тел­но об­мис­ляй­те ре­ше­ни­я­та си. За ня­кои от вас ма­те­ри­а­л­ни­те при­до­бив­ки се свър­з­ват с пъ­ту­ва­не. За­бе­ляз­ва се за­топ­ля­не на от­но­ше­ни­я­та в до­ма ви.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е с яр­ки лю­бов­ни ок­рас­ки и при по­ве­че­то Во­до­леи кон­так­ти­те са на пре­ден план. Не ще ви въл­ну­ват де­ло­ви­те и ма­те­ри­а­л­ни­те въп­ро­си. Труд­но и до­сад­но ще пре­ми­не ра­бот­ни­ят ден. Вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки при из­пъл­не­не­то на за­да­чи­те си. Зас­т­ра­ше­ни сте от неп­ра­вил­ни дейс­т­вия.

РИБИ

Ри­би­те ус­пеш­но ще се спра­вят със се­мей­ни­те де­ла и уреж­да­не на въп­ро­си от би­то­во ес­тес­т­во. В про­фе­си­о­на­лен ас­пект се за­да­ват трас­фор­ма­ции, за ко­и­то се на­ла­га да бъ­де­те доб­ре ос­ве­до­ме­ни. Ако сте по-ком­п­ро­мис­ни и в хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния с окол­ни­те, бих­те мог­ли да се спра­ви­те с де­ло­ви­те ядо­ве.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *